Hasta Hakları ve Sorumlulukları


Hasta Hakları

Sağlığınızı korumak, sürdürmek veya tekrar kazanmak için sağlık hizmeti almaya geldiğiniz Özel Tuzla Hastanesi’nde günlük hayatta karşılaşmadığınız değişik uygulamalar, işlemler ve kavramlarla karşılaştığınızın farkındayız. Bu kapsamda Özel Tuzla Hastanesi olarak, misyon, vizyon ve kalite politikamızın ortaya koyduğu ilkelerle siz hastalarımızın ve yakınlarının hakları ile bizlerden beklentileriniz hakkında bilgilendirme sorumluluğunu taşımaktayız.

Özel Tuzla  Hastanesi olarak, sağlık hizmetlerini en iyi şeklide verebilmek ve hasta hak ve ihlallerini ve buna bağlı yaşanabilecek problemleri önlemek adına,  tüm sağlık personelimizi en iyi şekilde eğitmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmaktayız.

 

 

1- Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 •     Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konularında bilgi edinme hakkına sahiptir.
 •     Sağlık kuruluşları hastaları bilgilendirmek amacı ile hastaların kolayca ulaşabileceği uygun yerlere bilgilendirici pano, broşür ve işaretler bulundurmak zorundadır.
 •     Hastalarımız organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
 •     Hastalarımızın bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı konusunda gerekli ve yeterli bilgi alma hakkı vardır.
 •     Tüm hasta ve yakınları her türlü hizmetten dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit düzeyde faydalanabilmektedir.

2- Bilgilendirme ve Onay Hakkı

 •     Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
 •     Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.
 •     Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
 •     Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
 •     Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
 •     Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
 •     Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

3- Mahremiyete Hakkı

 •     Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
 •     Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

4- Saygı Görme Hakkı

 •     Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

5- Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

 •     Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

6- Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı

 •     Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler.

7- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

 •     Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir

8- Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı

 •     Hastalarımız, mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uymak kaydı ile sağlık kurumlarını seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen hizmetten yararlanma hakkına sahiptir.

9- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

 •     Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

10- Güvenlik Hakkı

 •     Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce  alınır.

11- Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

 •     Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve muayene ve tedaviye yardımcı olmak üzere, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

12- Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

 •     Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

13- Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

 •     Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

 • Özel Tuzla Hastanesi’ne sağlık hizmeti almak için başvuran hasta ve hasta yakınlarının çok daha iyi hizmet alabilmeleri için hastanemize başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte kendilerine düşen ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar şunlardır:

1- Bilgi Verme

 •     Hasta ve hasta yakınları, sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi, uygun tedavi ve bakımının sağlanabilmesi için, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak aktarmak sorumluluğundadır.

2- Önerilere Uyma

 •     Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3- Planlanan Tedaviyi Reddetme

 •     Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

4- Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

 •     Hastalarımız, hastanemizin  kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

5- Saygı Gösterme

 •     Hastalarımız, hastanemiz içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanemizin aldığı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

6- Bulaşıcı Hastalık Hali

 •     Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

7- Ödeme Sorumluluğu

 •     Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Ayrıca hasta ve yakınlarının demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar  vermesi durumunda verdikleri zararı ödeme sorumluluğu vardır.

8- Hasta Ziyaretçisi

 •     Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin hastane ziyaret saatlerine uyması ve yiyecek, içecek getirmemesi  sorumluluğu vardır.